APPLICATION FOR STANDBY LETTER OF CREDIT

OR DEMAND GUARANTEE

ĐƠN YÊU CẦU PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG

HOẶC BẢO LÃNH THEO YÊU CẦU

You need Adobe Reader 9.0 to view this form. You can download Adobe Reader free of charge.

Download Here

Xin bảo đảm rằng quý vị đã tải xuống phiên bản Adobe Reader 9.0 trước khi điền mẫu này. Quý vị có thể tải Adobe Reader miễn phí.

Tải xuống tại đây

PLEASE ENSURE THIS FORM IS COMPLETED ONLINE (TYPED)

XIN BẢO ĐẢM ĐIỀN MẪU ĐƠN NÀY TRỰC TUYẾN (ĐÁNH MÁY)

To: The Manager

Bankgroup Trade and Supply Chain

Kính gửi: Giám đốc

Ban Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng - Bankgroup

Date (dd/mm/yyyy)

Ngày (ngày/tháng/năm)


From: (Customer name and address, include company identification number if applicable):

Người gửi: (tên khách hàng và địa chỉ, kể cả số công ty nếu có)
I/we request that Bankgroup issue a

Tôi/chúng tôi yêu cầu Bankgroup phát hành

with the following details:

với các chi tiết sau:

In favour of: (Beneficiary's name)

Cho: (tên Bên thụ hưởng)


Address

Địa chỉ:


Beneficiary Contact Name / Telephone No

Tên Liên hệ của Bên thụ hưởng /Số điện thoạiAmount (currency & amount in figures)

Số tiền (loại tiền tệ & số tiền bằng số)


Beneficiary's Bank (name and address)

Ngân hàng của Bên thụ hưởng (tên và địa chỉ)Expiry date in the country of the Issuing bank (dd/mm/yyyy)

Ngày hết hạn tại quốc gia của Ngân hàng phát hành


Purpose and/or Special Conditions

Mục đích và/hoặc các điều kiện đặc biệt


Please issue in your standard wording; or

Xin phát hành theo mẫu chuẩn của quý ngân hàng hoặc

Please issue in your standard wording; or

Xin phát hành theo mẫu chuẩn của quý ngân hàng hoặc

The Instrument to be issued by

Thư bão lãnh được phát hành bởi:

Method of dispatch: Instrument to be:

Cách thức gửi: Thư bảo lãnh sẽ được:

Advised to beneficiary via beneficiary's bank.

Thông báo cho bên thụ hưởng thông qua ngân hàng của bên thụ hưởng.

Issued direct to the Beneficiary by courier.

Phát hành trực tiếp cho Bên thụ hưởng bằng chuyển phát nhanh.

Original delivered to Applicant by courier.

Giao bản gốc cho Bên yêu cầu bằng chuyển phát nhanh.

Re-issued via a local Bank in the country of the Beneficiary (additional charges will be incurred).

Phát hành lại qua Ngân hàng địa phương tại quốc gia của Bên thụ hưởng (sẽ phát sinh thêm phí).

Charges:    Debit our following account for all charges relating to this Instrument (payable on establishment):

Phí:             Xin bảo đảm rằng quý vị đã tải xuống phiên bản Adobe Reader 9.0 trước khi điền mẫu này. Quý vị có thể tải Adobe Reader miễn phí.

Note:          An upfront administration and processing fee is required to initiate the Standby Letter of Credit Application. The fee schedule is as follows:

Lưu ý:        Thư Tín Dụng Dự Phòng được phát hành sau khi bên đề nghị trả phí làm hồ sơ và phí phát hành. Biểu phí như sau:

                   1. Application amount is less or equal to US $ 10,000,000.00 – fee is US $ 5,000.00

                   1. Số tiền đăng ký ít hơn hoặc bằng US $ 10,000,000.00 - phí là US $ 5.000,00

                   2. Application amount is more than US$10,000,000.00 and/or less than US$100,000,000.00 – fee is US$10,000.00

                   2. Số tiền đăng ký lớn hơn US $ 10,000,000.00 và / hoặc ít hơn US $ 100,000,000.00 - phí là US $ 10,000.00

Currency

Loại tiền tệ

Account Number

Số Tài Khoản


We are bound by and will comply with the Bankgroup Trade Terms and other applicable Trade Agreements, from time to time provided or made
available to us by Bankgroup or as agreed in writing between us. We have a copy of these documents or have accessed them at bankgroup.net and
have read them.


Chúng tôi bị ràng buộc bởi và sẽ tuân thủ Các Điều Khoản Thương Mại Bankgroup và các Thỏa Thuận Thương Mại hiện hành khác, được
Bankgroup cung cấp cho chúng tôi hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chúng tôi và Bankgroup tại từng thời điểm. Chúng tôi có bản sao các tài liệu này hoặc đã truy cập các tài liệu này tại bankgroup.net và đã đọc chúng.

This application is written and executed in Vietnamese and English, both versions being equally valid. In the event of inconsistency between the
Vietnamese and English versions, the English version shall prevail to the extent of the inconsistency.


Đơn yêu cầu này được viết và ký bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các bản bằng hai thứ tiếng có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn
giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, thì trong phạm vi mâu thuẫn bản tiếng Anh sẽ được lấy làm căn cứ.

Authorised Signature

Chữ ký của Người Có Thẩm quyền

Name of Authorised Signatory

Tên Người ký Có Thẩm quyền


Authorised Signature

Chữ ký của Người Có Thẩm quyền

Name of Authorised Signatory

Tên Người ký Có Thẩm quyền


Company stamp or chop (if applicable):

Con dấu công ty (nếu có):

BANK USE ONLY

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Date received (dd/mm/yyyy)

Ngày nhận (ngày/tháng/năm)


Signature(s) verified

(Các) chữ ký được xác minh

Yes

No

Không

All checks complete

Mọi kiểm tra hoàn tấtApproved by

Người phê duyệt


Trade Relationship Officer

Chuyên viên Quan hệ khách hàngManager / Team Leader

Giám đốc / Trưởng Nhóm